top of page

بنیانگذار ما

FL-01-09-2020-03-12-47.JPG

نجیب الله سلامزی

آقای نجیب الله سلام زایی بیش از سه دهه در پشت مردم نجیب الله افغانستان ایستاده و در زمینه های معارف ، بهداشت و جامعه به آنها کمک و تلاش فراموش نشدنی کرده است.

خرید مواد غذایی ، سرپناه ، مدارس ، بیمارستانها ، مدارس ، مساجد و سایر م institutionsسسات آموزشی برای خانواده های مستحق از جمله اهداف اصلی است.
وی همچنین سرمایه گذاری زیادی در مناطق مختلف کشور انجام داده است
ابتکار آقای سلامزی یک گام مثبت و خبر خوب نه تنها برای شهروندان مستحق بلکه برای بقا و توسعه اقتصادی کل کشور است.


Tropical Leaves

اکنون کمک کنید

bottom of page